Financial Lease begrippenlijst

Financial Lease begrippenlijst

Auto Financier Nederland maakt het leasen van een occasion transparant! In onze begrippenlijst vind je een toelichting op de meest gebruikte begrippen binnen de financial lease branche. Een begrip tegengekomen die niet in onze lijst staat? Neem dan contact op.

Financial Lease begrippenlijst

De lessee/klant heeft bij financial lease de mogelijkheid om een aanbetaling te doen waardoor het te financieren bedrag lager wordt. De Financiële risico’s van de lessor/financieringsmaatschappij worden hierdoor beperkter, waardoor een aanvraag eerder en makkelijker goedgekeurd kan worden. Door het doen van een aanbetaling worden de maandelijkse leasetermijnen verlaagd.

Bij financial lease kun je zelf afschrijven op de lease auto. De technische of economische waardevermindering van de lease auto, die op een door de Belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.

Financial lease is transparant leasen, bij aanvang van het contract weet je exact hoeveel leasetermijnen je moet voldoen voordat je eigenaar bent van het voertuig. Indien de lessee/klant zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen, om welke reden dan ook, betaal je de resterende leasetermijnen + eventuele slottermijn.

De leasetermijnen bij Financial Lease bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het rente deel is een vast percentage van de schuld en zal naarmate de financial leaseovereenkomst langer loopt een kleiner deel vormen van de leasetermijn.

Bij financial lease krijg je een factuur van de nieuwe auto / occasion op de naam van jouw onderneming, deze factuur geeft jou het economische eigendom van het voertuig en het recht om het volledige btw bedrag te verrekenen met je eerst volgende btw aangifte.

Deze term werd voorheen gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van de auto. Dit is nu bekend onder bijtelling en bijtellingspercentage. (Zie ook bijtelling)

Een personenauto of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer.

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. De eenmalige belasting die aan de Belastingdienst is verschuldigd bij registratie van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijtuigen. Over het BPM bedrag wordt geen btw geheven, bij een occasion spreekt men over rest BPM.

Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik.

Een bestelauto is een motorvoertuig met een Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen.

De boekhoudkundige waarde van het financial lease object op een zeker moment. Investering minus de getaande afschrijvingen.

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een financial leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen.

Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de lease auto. De huidige bijtelling percentages voor de Nederlandse auto lease bedragen 0%, 7%, 14%, 20%, 22% en 25% van de cataloguswaarde.

De Cataloguswaarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, btw en BPM. De afleverkosten en of achteraf geplaatste accessoires tellen hierbij niet mee.

Het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de lessor/financieringsmaatschappij verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte van een onder een leaseovereenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie, in juridisch, financieel en/of fiscaal opzicht.

Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten financial lease overeenkomst.

De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het financial leasecontract in maanden.

De mate waarin de lease auto na een x periode verhandelbaar blijft. De courantheid van de lease auto bepaalt mede de hoogte van de restwaarde.

De waarde van het object (lease auto) in het economisch verkeer.

Dit is het eigendom dat dient te worden onderscheiden van het juridisch eigendom. Economisch eigendom houdt in dat de bezitter van de lease auto de intentie heeft om, na verloop van de leasetermijnen, ook het juridische eigendom over de leasewagen te verkrijgen. Dit is het geval bij financial lease. Bij operationele lease behoudt de lessor beide vormen van eigendom.

Dit is de levensduur van een lease auto bezien vanuit de periode waarover het kapitaalgoed mag worden afgeschreven.

Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijnen. Bij financial lease krijgt de lessee het juridische eigendom na het voldaan hebben van alle betalingsverplichtingen, waarmee de lessee volledig eigenaar wordt van de lease auto. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.

Het moment waarop het financial leasecontract eindigt.

De waardevermindering van het leaseobject wordt gedragen door de lessee. De lessee dient het object ook te activeren op zijn balans.

Financial lease of financiële lease is de leasevorm waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee en waarbij de lessee aan het eind van de leaseovereenkomst ook het juridische eigendom verkrijgt. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de lease auto op uw balans wordt geactiveerd.

Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd waarbij de kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en rijklaar maken worden meegenomen in de prijs. Objectsubsidies worden hierin meegenomen, maar fiscale subsidies vallen er buiten.

De Fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, accessoires, btw en BPM.

Bedrijf met meerdere auto’s (in ieder geval meer dan 9 auto’s).

De belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto en autobus betaalt voor het bezit van een motorrijtuig.

Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt door een verbrandingsmotor en elektromotor.

De investeringsaftrek is het bedrag dat men kan aftrekken van de winst indien er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaal je dus minder belasting. Vooral interessant bij financial lease voor de lessee.

Dit zijn de kilometers die met de leasemaatschappij overeen worden gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf 15.000 of 20.000 kilometers per jaar. Toch is het gemiddeld aantal kilometers voor lease auto’s rond de 30.000. Met andere woorden: houd rekening met een hogere leaseprijs als je op eerste blik denkt te moeten gaan betalen. Bekijk daarom ook goed wat de te verwachten jaarkilometers zijn. Het voordeel van financial lease is dat er geen jaarkilometrage wordt opgenomen in het contract. Ongeacht het jaarkilometrage blijf je bij financial lease gewoon het maandbedrag betalen dat in de overeenkomst is opgenomen.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen.

De afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers welke op een operational lease contract zijn opgenomen. Meestal worden deze periodiek afgerekend tussen lessee en lessor. Bij Financial Lease heb je het economische eigendom en, zij er in de overeenkomst geen jaarkilometrages opgenomen, zul je dus nooit voor een kilometerafrekening komen te staan.

De kilometervergoeding kan een werkgever aan een werknemer geven of een ZZP’er aan zichzelf uitkeren voor zakelijke kilometers (tevens kilometers voor woon-verkeer). Deze vergoeding kan men zelf bepalen, echter slechts tot € 0,19 is de kilometervergoeding onbelast.

Vaststelling van actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling (crediteur, bank) waarbij aan de debiteur een bepaalde geldsom ter beschikking wordt gesteld, die op de overeengekomen voorwaarden moet worden terugbetaald. Financiële lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag.

Een overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee.

Een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker (lees: lessor) in geval van autolease auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of lessee.

De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject, ook wel de leasenemer genoemd.

De periodiek door lessee te betalen prijs voor het gebruik van de auto en de afgesproken dienstverlening.

De leasemaatschappij (ook wel de leasegever)

Specifieke voorschriften voor de btw-berekening/verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease-) objecten. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet btw-plichtige verkopers.

Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. De belasting die maandelijks wordt betaald door de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc.

Deze Nederlandse organisatie registreert de jaarlijks gereden kilometers van een auto, zodat afnemers van (lease)occasions zeker weten wat de daadwerkelijk verreden kilometers zijn.

De nihil emissie van CO2. Dit komt voor bij elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden.

In een financial lease overeenkomst is de auto, bedrijfswagen of occasion die geleased wordt het object.

Een kilometervergoeding vaak gegeven voor zakelijke en woon-werkkilometers. In Nederland is de grens voor de onbelaste kilometervergoeding € 0,19.

In de Ondernemersverklaring verklaart Leasenemer onder meer aan alle vereisten te voldoen op grond waarvan Leasenemer door de Belastingdienst als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15 en artikel 15a Wet BPM zal worden aangemerkt.

Bij financial lease is het mogelijk om een object wissel te doen. De leaseovereenkomst blijft dan in stand alleen wordt het voertuig dan ingeruild voor een andere.

Een personenauto is een voertuig op 3 of meer wielen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3500 kg. Het besturen van een personenauto is enkel mogelijk met rijbewijs B of een uitgebreider rijbewijs.

De geschatte verkoopwaarde van een lease auto aan het einde van de gebruiks- of leaseperiode

De overeenkomst waarbij een lessee een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en de auto vervolgens least van de leasemaatschappij.

Het slottermijn bij financial lease is het bedrag waarover in de contractperiode geen aflossing wordt betaald. Dit bedrag staat aan het eind van de looptijd nog open. Door gebruik te maken van een slottermijn kunnen de maandlasten verlaagd worden, echter moet deze altijd in overeenstemming zijn met de reële restwaarde.

Total Cost of Ownership. Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

De verplichting tot het verzekeren van een (financial lease) auto tegen schade en verlies. Wettelijk is enkel de WA verplicht, echter wordt er bij financial lease altijd een allrisk dekking vereist door de lessor.

Ook wel het reële eigendom genoemd, dit heb je wanneer je zowel economisch als juridisch eigenaar bent van een lease auto.

Een huurauto of een lease auto uit het wagenpark die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde lease auto.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet verplicht elke bezitter/eigenaar van een (financial lease) auto om een verzekering af te sluiten om de wettelijke aansprakelijkheid te dekken.

Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden verkeersdeelnemers.

De materiële ofwel cascoschade aan de lease auto.

Een auto op naam van een rechtspersoon of op naam van een natuurlijk persoon (werknemer/eenmanszaak/ZZP’er) die voornamelijk zakelijk wordt gebruikt (50% of meer zakelijke ritten), exclusief woon-werk verkeer.