Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Auto Financier Nederland (hierna: AFN) internetsite welke toegankelijk is via autofinancier.nl (hierna “site”) en de via deze site aangeboden internetapplicaties (hierna “Applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze site en de Applicaties betekent dat u deze, en overige Applicaties op deze site, vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. AFN verstrekt de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze site en de aangeboden voertuigen, informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met AFN of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Aan de via deze website verstrekte offertes en btw-bedragen kunnen geen rechten worden ontleend omdat zij slechts louter indicatief zijn. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. AFN is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door AFN gecorrigeerd zullen worden naar AFN goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. AFN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. AFN sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van AFN herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de site zijn het eigendom van AFN en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van AFN en/of haar toeleveranciers.

5. De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden.

6. Alhoewel AFN al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.

7. Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen wordt door AFN niet specifiek ondersteund of getest.